Telefoon   Mail ons     Inloggen     Registreren

Maak gebruik van onze gerechtelijke incasso wanneer uw factuur onbetaald blijft. Wij hebben zeer scherpe prijsafspraken met diverse gerenommeerde deurwaarderskantoren. 

Wat zijn de kosten van een gerechtelijke incasso

Voordat we een gerechtelijke incassoprocedure starten, maken wij eerst een kosten-batenanalyse. Nadat u uw goedkeuring hieraan heeft gegeven, starten wij met de behandeling van uw zaak en ontvangt u van ons een voorschotnota voor het vervaardigen en betekenen van de dagvaarding en het griffierecht dat u verschuldigd bent. Het griffierecht is een wettelijk verplichte bijdrage voor de kosten van de rechtspraak en is afhankelijk van de hoogte van de openstaande vordering.

Hoe ziet de gerechtelijke incasso eruit

1 De Dagvaarding

Als eerste wordt een dagvaarding opgesteld. Hierin wordt de gedaagde opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en wordt de kantonrechter verzocht om de debiteur te veroordelen om de openstaande vordering evenals de gemaakte proceskosten te voldoen. De dagvaarding bevat naast de eis ook de gronden waarom veroordeling plaats zal moeten vinden en wordt de datum en tijd van de zitting genoemd waarop de kantonrechter de zaak behandelt.

2 Vervolg

Wanneer de dagvaarding is uitgebracht kan de debiteur schriftelijk of mondeling tijdens de zitting, antwoorden op de dagvaarding.

Na een eventuele reactie vanuit de debiteur krijgt de eisende partij de gelegenheid hier op te reageren. Hierna komt de rechter vaak met een vonnis.

3 Het Vonnis

De rechter geeft uitspraak door middel van een vonnis. Hierin wordt aangegeven wie er gelijk heeft en hoeveel de debiteur moet betalen. Eveneens beslist de rechter wie de gerechtelijke kosten moet voldoen.

4 Executie vonnis

De executie van het vonnis zal geschieden via de gerechtsdeurwaarder. Eerst zal de debiteur verzocht worden om het verschuldigde bedrag, zoals vermeld in het vonnis, alsnog over te maken.

Wanneer dit niet gebeurd zal executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan er beslag gelegd worden op goederen, banktegoeden, onroerende zaken e.d.

 

Hoe ziet onze gerechtelijke incasso eruit?

Wij kunnen voor u de gerechtelijke incasso onder de volgende voorwaarden aanbieden::
A Als voorschot de kosten van de dagvaarding en het verschuldigde griffierecht wordt voldaan;
B Bij zaken waarbij bijstand van een advocaat noodzakelijk is (voor zaken > € 25.000,00), een voorschotnota alsmede de kosten van de advocaat worden betaald,;
c. Bij (gedeeltelijk) oninbare dossiers en/of bij een afwijzend vonnis, brengt BT Debiteurenbeheer het navolgende bij Cliënt in rekening:
1. de proceskosten, voor zover deze niet door het voorschotbedrag en de gedane betalingen worden gedekt;
2. de executiekosten, voor zover deze niet door het voorschotbedrag en de gedane betalingen worden gedekt;
3. de proces-, incasso-, executie- en afwikkelingskosten indien het dossier conform verzoek Cliënt gesloten wordt.